Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Władysławów

Kolorowy pasek

Ogłoszenie o zamówieniu- Dowozy dzieci i młodzieży do szkoły podstawowej i gimnazjum we Władysławowie w roku szkolnym 2010/2011

 

Władysławów: Dowozy dzieci i młodzieży do szkoły podstawowej i gimnazjum we Władysławowie w roku szkolnym 2010/2011
Numer ogłoszenia: 201132 - 2010; data zamieszczenia: 08.07.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Władysławów , Rynek 43, 62-710 Władysławów, woj. wielkopolskie, tel. 063 2795003, faks 063 2795003.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wladyslawow.bip.net.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dowozy dzieci i młodzieży do szkoły podstawowej i gimnazjum we Władysławowie w roku szkolnym 2010/2011.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: - Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie przewozu dzieci i młodzieży- uczniów oraz ich opiekunów, a także innych osób bezpośrednio związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa przewozu lub realizacją statutowych zadań Gminy Władysławów i polegającego na ich: ze wskazanego przystanku w miejscowości zamieszkania dzieci do szkół, których organem prowadzącym jest Gmina Władysławów, tj.: Szkoły Podstawowej z siedzibą we Władysławowie oraz do Gimnazjum z siedzibą we Władysławowie, zwanego dalej dowozem oraz na ich przewozie powrotnym z tych szkół do przystanków w miejscowości zamieszkania uczniów, zwanego dalej odwozem. - Przez przystanek w miejscowości zamieszkania osób korzystających z przewozu (o których mowa wyżej), zwanego dalej przystankiem, należy rozumieć miejsce w miejscowości ich zamieszkania lub innej : a) wskazane w trakcie wykonywania przewozu przez opiekuna dzieci i młodzieży, korzystających z przewozu. Opiekun będzie wyznaczony przez Dyrektora Szkoły lub Wójta Gminy Władysławów. Miejsce to może być wskazane na stałe w danej miejscowości lub tymczasowo w zależności od okoliczności. Dopuszcza się by przystanek został wyznaczony przez inną osobę upoważnioną przez Wójta Gminy Władysławów. b)przystanek będzie mieścił się na terenie Gminy Władysławów przy wyznaczonej trasie przewozu. 3.Przewóz należy wykonywać co najmniej trzema pojazdami, z których dwa mają mieć minimum 39 miejsc siedzących, a jeden co najmniej 50 miejsc siedzących. Co najmniej trzy autobusy mają być wyposażone w automatycznie zamykane/otwierane drzwi. 4.Przewóz będzie realizowany przez pojazdy na następujących trasach: Pojazd nr 1: Trasa dowozów: 1.Trasa: Międzylesie -Mariantów, 2.Trasa: Tarnowski Młyn - Głogowa, 3.Trasa: Małoszyna-Międzylesie-Mariantów-Polichno. Trasa odwozów: 1.Trasa: Chylin-Kuny-Leonia-Natalia-Skarbki-Milinów, 2.Trasa: Głogowa-Tarnowski Młyn-Chylin-Kamionka-Stefania-Skarbki. Pojazd nr 2: Trasa dowozów: 1.Trasa: Olesin-Kuny, 2.Trasa: Małoszyna-Mikołajew-Przemysławów-Polichno-Malinie, 3.Trasa: Głogowa-Tarnowski Młyn-Chylin. Trasa odwozów : 1.Trasa: Chylin-Kuny-Leonia-Natalia-Skarbki-Milinów, 2.Trasa: Głogowa-Tarnowski Młyn-Kamionka-Stefania-Olesin, 3.Trasa: Polichno-Międzylesie-Małoszyna. Pojazd nr 3: Trasa dowozów: 5Trasa: Milinów-Skarbki-Natalia-Leonia-Stefania, 1.Trasa: Kamionka-Chylin, 2.Trasa: Kamionka-Stefania-Skarbki. Trasa odwozów: 1.Trasa: Malinie-Polichno-Mariantów-Międzylesie-Przemysławów-Mikołajew-Małoszyna 5.Szczegółowy plan przewozu wraz z informacją o orientacyjnych godzinach ich realizacji Wykonawca otrzyma w trakcie realizacji umowy. 6.Szacunkowa liczba kilometrów jaką przejedzie w ciągu jednego dnia każdy z autobusów wynosi 154 kilometry. Jest to szacunkowa liczba kilometrów liczona od przystanku przy szkole do ostatniego z przystanków w danym dniu dla każdego z 3 pojazdów ( przy szkole) Kilometry przejechane przez pojazdy od miejsca ich bazy (postoju) do pierwszego z przystanków oraz od ostatniego z przystanków do miejsca ich postoju nie podlegają wliczeniu do podanej wyżej liczby kilometrów. 7.Przyjmuje się, że przewóz będzie realizowany w każdym dniu nauki szkolnej uczniów szkół, o których mowa wyżej 8.Pojazdy wykorzystywane do przewozu mają być dostosowane do przewozu dzieci i młodzieży szkolnej, w szczególności co najmniej trzy autobusy muszą być wyposażone w automatycznie zamykane/otwierane drzwi. 9.Odwóz dzieci w miesiącu wrześniu i październiku odbywać się będzie do godzin wieczornych - do około godz.19.35. Od 1 listopada 2010 czas odwozów ulegnie zmianie w ten sposób, że odwozy odbywać się będą do godziny 16.00. Trasy nie ulegną zmianie..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.10.00.00-9.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie: 01.09.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W przypadku wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający uzna warunek posiadania przez wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia za spełniony gdy wykonawca wykaże, że: - wykonał lub wykonuje w ciągu ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jedną usługę odpowiadającą swoim rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot niniejszego zamówienia, tj. usługa przewozu osób wykonywana łącznie bez przerwy przez okres co najmniej 5 miesięcy i polegająca na przewozie średnio co najmniej cztery razy w tygodniu dziennie średnio minimum 50 osób przy wykorzystaniu co najmniej dwóch pojazdów, z których każdy jest wyposażony w minimum 39 miejsc siedzących oraz wartości zamówienia (zadania) ogółem co najmniej 50.000,00 zł brutto (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100); Wartości podane w wartościach innych niż PLN należy przeliczyć na PLN wg średniego kursu NBP z dnia podpisania kontraktu.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W przypadku wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający uzna warunek dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia za spełnione gdy wykonawca wykaże, że: - Przedstawi wykaz, z którego wynika, że dysponuje lub będzie dysponował co najmniej 3 pojazdami dostosowanymi do przewozu osób, z których dwa są lub będą wyposażone w co najmniej 39 miejsc siedzących, a trzeci w minimum 50 miejsc siedzących, oraz co najmniej trzy autobusy mają być wyposażone w automatycznie zamykane/otwierane drzwi. - Jeżeli w wykazie, o którym mowa wyżej wykonawca wskazał pojazdy, którymi będzie dysponował to przedstawi pisemne zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia pojazdów, którymi będzie dysponował.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W przypadku wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający uzna warunek znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia za spełnione gdy wykonawca wykaże, że: - posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na co najmniej sumę ubezpieczenia 100.000,- (słownie: sto tysięcy 00/100) PLN. Wartości podane w dokumentach w walutach (walucie) innych jak PLN będą przeliczone dla posiadanych środków finansowych lub zdolności kredytowej wg średniego kursu NBP na dzień wystawienia dokumentu.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • koncesję, zezwolenie lub licencję

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie

  • wykaz narządzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami

  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1.Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy, w przypadkach wskazanych w SIWZ, w tym istotnych postanowieniach, które zostaną wprowadzone do umowy lub w przypadku wystąpienia, co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia: -Zmiana terminu realizacji lub przedmiotu umowy: 1.Zmiany spowodowane zdarzeniami o charakterze siły wyższej niezależnie od stron umowy. Strony zobowiązują się do ustalenia odpowiednio zmienionego terminu lub przedmiotu umowy. Za siłę wyższą uważa się zdarzenie zewnętrzne, którego zaistnienia nie da się przewidzieć. W szczególności siłą wyższą będzie zgon Wykonawcy, a także niekorzystne warunki atmosferyczne, geologiczne, archeologiczne, a w tym klęski żywiołowe w rozumieniu ustawy z dnia 18 kwietnia 2002r. (Dz. U. z dnia 22 maja 2002r. Nr 62, poz. 558) czy działanie sił przyrody, jak huragan, powódź, zamieć. 2.Zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności: Wstrzymanie realizacji usług przez Zamawiającego; .Zmiany w zakresie planu zajęć, dni nauki szkolnej oraz inne zmiany organizacyjne w szkołach opisanych wyżej. 3.Zmiany będące następstwem działania organów administracji. Zmiany osobowe: -Zmiana osób, przy pomocy, których Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne legitymujące się, niezbędnymi uprawnieniami; Pozostałe zmiany: -Zmiana podwykonawcy, przy pomocy, którego Wykonawca wykonuje przedmiot umowy na innego dysponującego, co najmniej porównywalnym doświadczeniem, potencjałem technicznym i osobowym zgodnie z art. 647 KC; -Zmiana w zakresie Wykonania zamówienia siłami własnymi; -Zmiana w zakresie części zamówienia powierzonych do wykonania podwykonawcom; -Zmiana obowiązującej stawki VAT. Jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zwiększenie kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku zapłaconego przez wykonawcę; -Rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy (zmniejszenia zakresu usług). W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia. -Zmiany uzasadnione okolicznościami, o których mowa w art. 3571 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964e. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964r., Nr16 ,poz.93 z późn. zm.). -Zmiana przedmiotu umowy lub terminu jej obowiązywania lub inna spowodowana zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację zamówienia; -Inne zmiany spowodowane przez czynniki, których w momencie podpisywania umowy nie można było przewidzieć. 4.W szczególności nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych: 1.Skorzystanie z klauzul waloryzacyjnych jeżeli zostały przewidziane w umowie i na warunkach w niej określonych; 2.Zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego, zmiana dokumentów potwierdzających uregulowanie płatności wobec podwykonawców); 3.Zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów miedzy Stronami; 4.Udzielenie zamówień dodatkowych określonych w przepisach o zamówieniach publicznych. 5.Zmiany w umowie następują w formie pisemnej oraz za zgodą stron.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wladyslawow.bip.net.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Władysławów, ul. Rynek 43, 62-710 Władysławów.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.07.2010 godzina 09:00, miejsce: sekretariat Urząd Gminy Władysławów, ul. Rynek 43, 62-710 Władysławów.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).Wójt Gminy Władysławów

( -) Krzysztof Zając

Załączniki

SIWZ na dowozy - 2010_1 (207.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik nr 3,4 - dowozy 2010 (26.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
odpowiedź na pytanie - 1 (16.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Dorota Włodarczyk
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Dorota Włodarczyk
Data wprowadzenia:2010-07-08 13:35:17
Opublikował:Dorota Włodarczyk
Data publikacji:2010-07-08 13:38:10
Ostatnia zmiana:2010-07-22 13:02:34
Ilość wyświetleń:1522

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij