Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Władysławów

Kolorowy pasek

ogłoszenie o zamówieniu UDZIELENIE I OBSŁUGA DŁUGOTERMINOWEGO KREDYTU W WYSOKOŚCI 3.600.000,00 NA FINANSOWANIE DEFICYTU BUDŻETOWEGO ORAZ SPŁATĘ WCZEŚNIEJ ZACIĄGNIĘTYCH ZOBOWIĄZAŃ Z TYTUŁU ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTÓW I POŻYCZEK

 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU


SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA

NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE

Oficjalna nazwa: Gmina Władysławów

Adres pocztowy: ul. Rynek 43, 62-710 Władysławów

Miejscowość: Władysławów Kod pocztowy: 62-710 Kraj: Polska

Punkt kontaktowy:

Urząd Gminy Władysławów, ul. Rynek 43,

62-710 Władysławów

Tel.: 63 280 46 47

Osoba do kontaktów: Dorota Włodarczyk

E-mail: zamowienia@wladyslawow.pl Faks: 63 280 46 68


Adres(y) internetowy(e) (jeżeli dotyczy)

Ogólny adres instytucji zamawiającej (URL): http://wladyslawow.bip.net.pl


Więcej informacji można uzyskać pod adresem:

jak podano wyżej dla punktu kontaktowego

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres:

jak podano wyżej dla punktu kontaktowego

 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA - OPIS

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą

Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu w wysokości 3.600000,00 zł na finansowanie deficytu

budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek

Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub

świadczenia usług

Usługi

Kategoria usługi: nr 7

Główne miejsce świadczenia usług Gmina Władysławów

      Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej powyżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych


Informacje na temat umowy ramowej (jeżeli dotyczy) – nie dotyczy

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu w wysokości 3.600.000,00 na

finansowanie deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych

kredytów i pożyczek

2. Kredyt zostanie pobrany formie przelewu na konto podstawowe kredytobiorcy w

następujących transzach:

I transza – 2.300.000,00 zł – w dniu 20 .07.2010 r.

II transza – 550.000,00 zł – w dniu 20.09.2010 r.

III transza – 850.000,00 zł – w dniu 20.10.2010 r.

3. Kwota kredytu – 3.600.000,00 zł

4.Spłata kredytu – w ratach kwartalnych od II kwartału 2011r. do II kwartału 2020 r. , płatnych do ostatniego dnia danego kwartału, zgodnie z harmonogramem spłat kredytu - załącznik nr 2 do SIWZ.

Odsetki będą naliczane od dnia uruchomienia kredytu i od kwoty uruchomionego kredytu .Oprocentowanie będzie naliczane od wartości aktualnego zadłużenia (malejące raty oprocentowania) płatne w ostatnim dniu kwartału kalendarzowego liczone poprzez zsumowanie wartości wskaźnika WIBOR 3M i wartości podanej przez bank w ofercie przetargowej. Prowizja za udzielenie kredytu nie może przekraczać 1 % wysokości kredytu. Bank powiadomi Zamawiającego o wysokości raty nie później niż do 20 dnia ostatniego miesiąca danego kwartału.

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

Główny przedmiot 66113000

Podział zamówienia na części  - nie

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych - nie

ZAMAWIAJĄCY NIE ZAMIERZA USTANOWIĆDYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW

 

CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN REALIZACJI

Rozpoczęcie 20/07/2010 (dd/mm/rrrr) Zakończenie 31/12/2010 (dd/mm/rrrr)

INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Wymagane wadia i gwarancje (jeżeli dotyczy)

wymagane wadium 20.000,00PLN

Główne warunki finansowania i uzgodnienia płatnicze oraz/lub odniesienie do odpowiednich

przepisów je regulujących

4.Spłata kredytu – w ratach kwartalnych od II kwartału 2011r. do II kwartału 2020 r. , płatnych do ostatniego dnia danego kwartału, zgodnie z harmonogramem spłat kredytu - załącznik nr 2 do SIWZ.

Odsetki będą naliczane od dnia uruchomienia kredytu i od kwoty uruchomionego kredytu .Oprocentowanie będzie naliczane od wartości aktualnego zadłużenia (malejące raty oprocentowania) płatne w ostatnim dniu kwartału kalendarzowego liczone poprzez zsumowanie wartości wskaźnika WIBOR 3M i wartości podanej przez bank w ofercie przetargowej. Prowizja za udzielenie kredytu nie może przekraczać 1 % wysokości kredytu. Bank powiadomi Zamawiającego o wysokości raty nie później niż do 20 dnia ostatniego miesiąca danego kwartału.

Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie

(jeżeli dotyczy)

dowolna

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków

O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia wymaga posiadania specjalnych uprawnień (koncesja, zezwolenie, licencja) –instytucja jest bankiem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665 z późn. zm.),

2) posiadania wiedzy i doświadczenia: wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę realizacji co najmniej 3 usług udzielenia kredytu w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wraz z dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie usług. Należy udokumentować udzielenie w powyższym okresie minimum 3 kredytów o wartości nie mniejszej niż 1500000 zł każdy jednostkom samorządu terytorialnego.

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej: zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

2. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

3. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu.

4. Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych.

5. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

6. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:

1) jest niezgodną z ustawą.

2) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych.

3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

4) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

5) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

6) zawiera błędy w obliczeniu ceny.

7) wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych

8) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów,

7. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego – spełnia lub niespełna.

PROCEDURA - Otwarta

KRYTERIA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Kryteria udzielenia zamówienia (proszę zaznaczyć odpowiednie pole(a))

Najniższa cena – WAGA 100


Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna

nie

INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą (jeżeli dotyczy)

ZP34/341/2/2010

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

Data: 07/06/2010 (dd/mm/rrrr) Godzina: 09:00


Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą (procedura otwarta)

Okres w miesiącach: LUB dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)

Warunki otwarcia ofert

Data: 07/06/2010 (dd/mm/rrrr) Godzina: 09:30

Miejsce : Gmina Władysławów, ul. Rynek 43, 62-710 Władysławów, sala 101 - piętro


INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH UZUPEŁNIAJĄCE – nie przewiduje się

JEST TO ZAMÓWIENIE O CHARAKTERZE POWTARZAJĄCYM SIĘ (jeżeli dotyczy)

nie

ZAMÓWIENIE DOTYCZY PROJEKTU/PROGRAMU FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW

WSPÓLNOTOWYCH

nie

PROCEDURY ODWOŁAWCZE

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza

Adres pocztowy: ul. Postępu 17a

Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy: 02-676

Kraj: Polska Tel.: 224587840

Adres internetowy (URL): http://www.uzp.gov.pl/krajowa-izba-odwolawcza/o-kio

Składanie odwołań

Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza

Adres pocztowy: ul. Postępu 17 a

Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy: 02-676 Warszawa

Kraj: Polska Tel.: 224587840

E-mail: Faks: 224587840

Adres internetowy (URL): http://www.uzp.gov.pl/krajowa-izba-odwolawcza/o-kio

DATA WYSŁANIA NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA DO PUBLIKACJI W DZIENNIKU URZĘDOWYM UE: 26.04.2010 r.

                                                                                             Wójt Gminy Władysławów

                                                                                             ( - ) Krzysztof Zając

 

 

Uwaga!!!

Na podstawie art. 12a punkt 3  ustawy z dnia 29 stycznia 2010 r   prawo zamówień publicznych publicznych ( Dz. U z 2001 r. Nr 223,poz. 1655 z 2008 r ze zmianami) zamawiający podaje informację o zmianie treści  wyżej podanego ogłoszenia  o zamówieniu, w ten sposób, że treść: 

Kredyt zostanie pobrany w formie przelewu na konto podstawowe kredytobiorcy w następujących transzach:

I transza- 2.300.000,00 zł – w dniu 20.07.2010 r.

II transza – 550.000,- zł – w dniu 20.09.2010 r.

III transza 850.000,- zł – w dniu 20.10.2010 r.” zastępuje się brzmieniem

Kredyt zostanie pobrany w formie przelewu na konto podstawowe kredytobiorcy w następujących transzach:

I transza - 2.200.000,00 zł – w dniu 20.07.2010 r.

II transza - 550.000,- zł – w dniu 20.09.2010 r.

III transza - 850.000,- zł – w dniu 20.10.2010 r.” .

W związku z powyższym ulega zmianie termin składania ofert  oraz termin ich otwarcia, zamiast: 07.06.2010 , terminem składania ofert w niniejszym postępowaniu  jest termin: 25.06.2010r.Godzina składania ofert i ich otwarcia nie ulega zmianie.

Załączniki

siwz na kredyt 2010 (115.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
formularz ofertowy - kredyt (26.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
harmonogram spłat kredytu (26.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
projekt umowy (46.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr (38.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
wykaz usług- kredyt (22kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
oświadczenie o kwalifikacjach (28.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
RBNDS1 (1.8MB) Zapisz dokument  
RBNDS2 (233kB) Zapisz dokument  
RBZ1 (8.3MB) Zapisz dokument  
RBZ2 (3.9MB) Zapisz dokument  
RBZ3 (608.3kB) Zapisz dokument  
RBZ4 (1.6MB) Zapisz dokument  
Uchwała nr 214_10 (680.1kB) Zapisz dokument  
Uzasadnienie do uchwały nr 214_10 (678.8kB) Zapisz dokument  
zaświadczenie nip (864.9kB) Zapisz dokument  
zaświadczenie regon (653.1kB) Zapisz dokument  
opinia RIO 1 (53.4kB) Zapisz dokument  
opiniaRIO 2 (20.8kB) Zapisz dokument  
Odpowiedzi na pytania oferenta biorącego udział w postępowaniu przetargowym (81.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
jednostki powiązane (58.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
prognoza długu (148.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
rachunki bankowe (40.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Rb-27S za 2008 r. - cz.2 (208.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Rb-27S za 2008 r.- cz.1 (926.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Rb-27S za 2009 r. cz.2 (227.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Rb-27S za 2009 r.-cz.1 (984.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Rb-27S za Ikw 2010 cz.1 (832.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Rb-27S za Ikw 2010 cz.2 (210.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Rb-28S za 2008 r. - cz.3 (824.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Rb-28S za 2008 r. - cz.4 (265.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Rb-28S za 2009 r. -cz.1 (910.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Rb-28S za 2009 r. -cz.2 (899.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Rb-28S za 2009 r. -cz.3 (810.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Rb-28S za 2009 r. -cz.4 (151.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Rb-28S za Ikw 2010 cz.1 (1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Rb-28S za Ikw 2010 cz.2 (1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Rb-28S za Ikw 2010 cz.3 (446.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Rb-28Sza 2008 r.- cz.1 (873.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Rb-28Sza 2008 r.- cz.2 (570.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Rb- NDS za 2009 r. (148.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Rb-N za 2008 r. (181kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Rb-N za 2009 r. (190.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Rb-N za Ikw 2010 (220kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Rb-PDP za 2008 r. (126.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Rb-PDP za 2009 r. (138.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Rb-Z za 2009 r. (255.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Rb-Z za Ikw 2010 (237.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zadlużenie (56.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Rb-NDS za Ikw 2010 (141.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Dokumenty potwierdzające upoważnienie (46.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Odpowiedzi na pytania oferenta biorącego udział w postępowaniu (17.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
opinia Rio o długu (155.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
opinia RIO o mozliwościach sfinansowania deficytu (78.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
opinia Rio o projekcie budżetu na 2010 r. (357.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
opinia RIO o sprawozdaniu za 2009 r. (209.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
RB _ Z za 2008 r. (242.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
RB_NDS za 2008 r. (130.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Odpowiedzi na pytania oferenta biorącego udział w postępowaniu _1 (30.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Odpowiedzi na pytania oferenta biorącego udział w postępowaniu _3 (15.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Odpowiedzi na pytania oferenta biorącego udział w postępowaniu (28.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zmiana SIWZ- kredyt (26.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
odpowiedzi na pytania oferentów 6 (97kB) Zapisz dokument  
Odpowiedzi na pytania oferenta biorącego udział w postępowaniu _1 (31.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zaswiadczenie US. str1 (58.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zaswiadczenie US. str2 (56.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zaswiadczenie ZUS (176.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Dorota Włodarczyk
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Dorota Włodarczyk
Data wprowadzenia:2010-04-26 11:44:51
Opublikował:Dorota Włodarczyk
Data publikacji:2010-04-26 12:15:49
Ostatnia zmiana:2010-06-10 10:43:48
Ilość wyświetleń:1956

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij