Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Władysławów

Kolorowy pasek

Ogłoszenie o zamówieniu - Przebudowa ul. Konińskiej we Władysławowie

 

Władysławów: Przebudowa ul. Konińskiej we Władysławowie
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane - 427832 - 2009

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Władysławów, Rynek 43, 62-710 Władysławów, woj. wielkopolskie, tel. 063 2795003, faks 063 2795003.

  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

  II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa ul. Konińskiej we Władysławowie.

  II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

  II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przebudowa ul. Konińskiej we Władysławowie - roboty budowlane, Zakres robót: roboty przygotowawcze roboty ziemne podbudowa elementy ulicy( chodnik) roboty nawierzchniowe oznakowanie inwentaryzacja powykonawcza wymiana odcinka ( 160 m ) rurociągu sieci wodociągowej z przyłączami w ulicy Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiają następujące opracowania: projekt budowlany oraz przedmiar robót/ślepy kosztorys..

  II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.20-6, 45.23.11.12-3.

  II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

  II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

  II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

  II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2010.

  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

  III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

  III.2) WARUNKI UDZIAŁU

  • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu. 1.1. Wykonawca ubiegający się o zamówienie publiczne musi spełniać niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu: 1)posiada uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia. W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców ( Konsorcjum, spółka cywilna) w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich, ww. dokumenty oceniane będą wspólnie), 2)nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć następujące dokumenty: (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców (Konsorcjum, Spółka cywilna) w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich), a) aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub połeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odoczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 3)posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponować osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia. W szczególności Wykonawca musi spełniać następujące warunki: (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców ( Konsorcjum, Spółka cywilna) o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniany będzie ich łączny potencjał techniczny i kadrowy oraz łączne kwalifikacje i doświadczenie), a) przedłoży wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności. W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć: dla każdej z w/w osób dokumenty potwierdzające wymagane kwalifikacje zawodowe oraz uprawnienia, w tym dla osób dla których wymagane jest posiadanie uprawnień budowlanych w specjalności drogowej, oraz specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych; zaświadczenie o członkostwie wydane przez właściwą izbę samorządu zawodowego z aktualnym terminem ważności, b) wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 3 roboty budowlane o wartości zbliżonej do wartości niniejszego zamówienia każda, odpowiadające swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie. 4)znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego zamówienia. W szczególności Wykonawca musi spełniać następujące warunki: (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców (Konsorcjum, Spółka cywilna) o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniana będzie ich łączna sytuacja ekonomiczna i finansowa), a) przedłoży polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności. 1.2. Ponadto Wykonawca jest zobowiązany złożyć oświadczenie, o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ. 1.3. Stosownie do treści § 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r.w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 87, poz. 605 z późn.zm). a) jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa powyżej w pkt 10.1. składa dokument lub dokumenty, wystawione zgodnie z prawem kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, - nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, - nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, b) jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej w pkt 10.1.1); 10.1.2).a); zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
  • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu. 11.1. Formularz Oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ. 11.2. Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, sporządzone na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ. 11.3. Wykaz osób i podmiotów, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności - załącznik nr 3. Wykonawca musi obowiązkowo załączyć uprawnienia proponowanego przez siebie kierownictwa robót budowlanych w specjalności drogowej, specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych; oraz zaświadczenie o członkostwie wydane przez właściwą izbę samorządu zawodowego z aktualnym terminem ważności. 11.4. Wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 3 roboty budowlane o wartości zbliżonej do wartości niniejszego zamówienia każda, odpowiadające swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie na podstawie wzoru, stanowiącego załącznik nr 4. 11.5. Stosowne Pełnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. 11.6. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający Pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego. 11.7. Umowę regulującą współpracę podmiotów występujących wspólnie (tylko jeżeli dotyczy). 11.8. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 11.9. Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 11.10. Polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. 11.11. Kosztorys ofertowy. 11.12. Zaakceptowany (parafowany na każdej stronie) wzór umowy.

  SEKCJA IV: PROCEDURA

  IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

  IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

  IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

  IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  IV.3.1)  Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wladyslawow.bip.net.pl.
  Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: ul. Rynek 43, 62-710 Władysławów, pokój 110.

  IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 05.01.2010 godzina 09:30, miejsce: sekretariat, pokój 104, Urząd Gminy Władysławów, ul. Rynek 43, 62-710 Władysławów.

  IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

   

                                                                                 Z up. Wójta Gminy Władysławów

                                                                                 mgr Piort Szewczyński

                                                                                  Za - ca Wójta Gminy

  Załączniki

  Kosztorys ślepy Konińska (37.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
  PLAN SYTUACYJNY (556.8kB) Zapisz dokument  
  odtworzenie trasy 01.01.01 (87kB) Zapisz dokument  
  Przedmiar robót_rurociąg ul. Konińska (51.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
  Przedmiar ul Konińska-1 (35.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
  PRZEKRÓJ PODŁUŻNY I (2MB) Zapisz dokument  
  SIWZ ul_ Konińska - wł (112.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
  zał_ 1-3 - ul_ Konińska (40.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
  zał nr 4 (17.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
  zał_ nr 5 - umowa (54.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
  (339.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
  (85.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
  _1 (114kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
  OPIS TECHNICZNY (36.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
  PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU (30.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
  SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (41.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
  D-02_00_00 (76.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
  D-02_00_00_1 (78.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
  D-04_01_01_04_03_01 (58.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
  D-04_06_01 (133.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
  D-07_02_01 (87kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
  D-08_01_01_02 (73.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
  D-08_03_01 (51.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
  D-M-00_00_00 (117.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
  INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (29.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
  SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE (44.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
  SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE (56.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
  SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE (61.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
  SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE_1 (45.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
  SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE_2 (41.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
  SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE (56.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
  SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE (55.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
  odtworzenie trasy o1.01.01 - naprawiony plik (42.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

  Metadane

  Źródło informacji:Dorota Włodarczyk
  Data utworzenia:(brak danych)
  Wprowadził do systemu:Dorota Włodarczyk
  Data wprowadzenia:2009-12-14 12:03:18
  Opublikował:Dorota Włodarczyk
  Data publikacji:2009-12-14 12:21:32
  Ostatnia zmiana:2009-12-29 12:45:12
  Ilość wyświetleń:1671

  W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

  Zamknij