Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Władysławów

Kolorowy pasek

Ogłoszenie o zamówieniu - Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem socjalno-sanitarnym w miejscowości Kuny gm. Władysławów

 


Władysławów: BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z ZAPLECZEM SOCJALNO-SANITARNYM W MIEJSCOWOŚCI KUNY GM. WŁADYSŁAWÓW
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Władysławów, Rynek 43, 62-710 Władysławów, woj. wielkopolskie, tel. 063 2795003, faks 063 2795003.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wladyslawow.bip.net.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z ZAPLECZEM SOCJALNO-SANITARNYM W MIEJSCOWOŚCI KUNY GM. WŁADYSŁAWÓW.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane, w rozumieniu art. 2 pkt 8 UPZP oraz art. 3 pkt.7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z późn. zm.) - zwanej dalej UPB, polegające na budowie sali gimnastycznej wraz z zapleczem socjalno- sanitarnym w zakresie i na warunkach szczegółowo określonych w: a)przedmiarze robót, b)specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz dokumentacji projektowej, c)istotnych postanowieniach, które zostaną wprowadzone do umowy. Dokumenty wymienione wyżej stanowią załączniki do SIWZ i są dostępne na stronie internetowej Zamawiającego oraz w siedzibie Zamawiającego. Wszelkie pojawiające się w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, przedmiarze robót nazwy firm, typy lub modele wskazujące na konkretnych producentów należy traktować jako pomocnicze, poglądowe, równoważne i w żadnym przypadku nie obowiązkowe do zastosowania danego producenta, firmy, konkretnego typu lub modelu. Przedmiot zamówienia obejmuje budowę: a)Budynku sali gimnastycznej wraz z zapleczem socjalno-sanitarnym o powierzchni zabudowy 741,86m2, powierzchni użytkowej łącznie 827,33m2, kubaturze 6342,98m3. b)Przebudowę istniejącego wodociągu c)Instalację c.o z kotłownią, wody ,kanalizacji sanitarnej oraz wentylacji d) Instalację przyłącza energetycznego..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.07.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

  • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Wykonawca ubiegający się o zamówienie publiczne musi spełniać niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu: 1)posiada uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia. W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców ( Konsorcjum, spółka cywilna) w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich, ww. dokumenty oceniane będą wspólnie), 2)nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć następujące dokumenty: (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców ( Konsorcjum, Spółka cywilna) w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich), a) aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 3)posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponować osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia. W szczególności Wykonawca musi spełniać następujące warunki: (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców ( Konsorcjum, Spółka cywilna) o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniany będzie ich łącznypotencjał techniczny i kadrowy oraz łączne kwalifikacje i doświadczenie),dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia w specjalnościach wynikających z zakresu przedmiotu zamówienia, wymaganymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz.1118 z późn. zm.) - w tym: a)osobą należącą do właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i legitymującą się uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi w specjalności: konstrukcyjno - budowlanej - bez ograniczeń; b)osobą należącą do właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i legitymującą się uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych; c)osobą należącą do właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i legitymującą się uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń kanalizacyjnych d)osobą należącą do właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i legitymującą się uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. e)osobą należącą do właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i legitymującą się uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych. f)osobą należącą do właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i legitymującą się uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wentylacyjnych. lub posiada zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia w/w osób W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć: dla każdej z w/w osób dokumenty potwierdzające wymagane kwalifikacje zawodowe oraz uprawnienia, w tym dla osób dla których wymagane jest posiadanie uprawnień budowlanych zaświadczenie o członkostwie wydane przez właściwą izbę samorządu zawodowego z aktualnym terminem ważności, b) wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 3 roboty budowlane polegające na wybudowaniu budynku o kubaturze co najmniej 5.000 m3 i wartości co najmniej 1.000.000 zł każda, odpowiadające swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie. 4)znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego zamówienia. W szczególności Wykonawca musi spełniać następujące warunki: (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców (Konsorcjum, Spółka cywilna) o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniana będzie ich łączna sytuacja ekonomiczna i finansowa), a) przedłoży polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności. Ponadto Wykonawca jest zobowiązany złożyć oświadczenie, o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ. Stosownie do treści § 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 87, poz. 605 z późn. zm). a) jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa powyżej składa dokument lub dokumenty, wystawione zgodnie z prawem kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, - nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, - nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, b) jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej w pkt 10.1.1); 10.1.2).a); zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły: spełnia - nie spełnia.

  • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu. 11.1. Formularz Oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ. 11.2. Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, sporządzone na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ. 11.3. Wykaz osób i podmiotów, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności - załącznik nr 3. Wykonawca musi obowiązkowo załączyć uprawnienia proponowanego przez siebie kierownictwa robót budowlanych oraz zaświadczenie o członkostwie wydane przez właściwą izbę samorządu zawodowego z aktualnym terminem ważności. 11.4. Wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 3 roboty budowlane polegające na wybudowaniu budynku o kubaturze co najmniej 5.000 m3 i wartości co najmniej 1.000.000 zł każda, odpowiadające swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie na podstawie wzoru, stanowiącego załącznik nr 4. 11.5. Stosowne Pełnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. 11.6. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający Pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego. 11.7. Umowę regulującą współpracę podmiotów występujących wspólnie (tylko jeżeli dotyczy). 11.8. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 11.9. Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotnelub społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 11.10. Polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. 11.11. Kosztorys ofertowy. 11.12. Zaakceptowany (parafowany na każdej stronie) wzór umowy.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1)  Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wladyslawow.bip.net.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: ul. Rynek 43, 62-710 Władysławów, pokój 110.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.09.2009 godzina 09:30, miejsce: sekretariat pokój nr 104 , Urząd Gminy Władysławów, ul. Rynek 43.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).Załączniki

SIWZ sala sportowa Kuny 1 (135.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Sala Kuny inst_ el_, kosztorys nakładczy, KN (86.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik 1-3 do SIWZ KUNY (40.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik nr 4 do SIWZ Kuny (17.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zał_ 5 - wzór umowy - Kuny (55.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
kosztorys ślepy - hydraulika i roboty sanitarne (311.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
kosztorys ślepy - przełożenie wody (87.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
kosztorys zerowy - branża budowlana (278.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1- strona tytułowa (135kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2- spis treści (77.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
3- opis techniczny (211kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
4- BIOZ (66kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ELEWACJE (2.7MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ŁAWY FUNDAMENTOWE (110.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
NADPROŻA ŻELBETOWE (118.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OPIS (119kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OPIS SALA GIMNASTYCZNA KUNY (62kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
opis techniczny - przełożenie wody (54.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Opis techniczny Kuny (86.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OŚWIADCZENIA (50kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
PLAN (447.6kB) Zapisz dokument  
plan sytuacyjny sieci (4.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
plot (3.1kB) Zapisz dokument  
PODCIĄGI ŻELBETOWE (95.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Przedmiar robót (54kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
przedmiar robót - przełożenie wody (24kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
PRZEKRÓJ A-A (210.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
PRZEKRÓJ B-B (209.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
PRZEKRÓJ C-C (104.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
PZT (614.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
RDZENIE ŻELBETOWE (216.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ROZMIESZCZENIE ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH NAD SALĄ H=4,7m (156.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
RZUT DACHU (144.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
RZUT FUNDAMENTÓW (203.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
RZUT KONSTRUKCJI DACHU (161.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
RZUT PARTERU- rozmieszcznie elementów konstrukcyjnych (238.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
RZUT PIĘTRA (257.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
RZUT PIĘTRA-rozmieszczenie elementów konstrukcyjnych (203.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
S-01 (158.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
S-1-1 (263.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
S-1-2 (63.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
S-02 (157.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
S-2 (267.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
S-03 (66.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
S-3-1 (414.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
S-3-2 (57.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
S-3-3 (77.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
S-3-4 (50.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
S-04 (132.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
S-4-1 (366kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
S-4-2 (78.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
SCHEMATY SALA GIMNASTYCZNA (2.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
SCHODY ŻELBETOWE - bieg I (105.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
SCHODY ŻELBETOWE - bieg II (107.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
SŁUPY ŻELBETOWE (162.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Specyfikacja techniczna (78.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
specyfikacja techniczna - przełożenie wody (66.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
specyfikacja techniczna Kuny (1.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
STOPA FUNDAMENTOWA St1 (117.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
STOPA FUNDAMENTOWA St2 i St3 (129.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Strona tytułowa (32.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
strona tytuowa - przełożenie wody (33.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
SZAMBO SZCZELNE (86.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
WIĄZAR DACHOWY (181.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
WIEŃCE ŻELBETOWE (99.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zest. mat. went (38.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ (200.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
S-5 (161.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
RZUT PARTERU (397kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
kosztorys zerowy - branża budowlana - do wydruku (255.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Dorota Włodarczyk
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Dorota Włodarczyk
Data wprowadzenia:2009-08-19 10:53:55
Opublikował:Dorota Włodarczyk
Data publikacji:2009-08-19 11:22:23
Ostatnia zmiana:2009-08-21 09:35:45
Ilość wyświetleń:1958

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij