Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Władysławów

Kolorowy pasek

„Wykonanie robót budowlano-remontowych elementów zagospodarowania terenu przy budynku szkoły i przedszkola we Władysławowie”

Władysławów: Wykonanie robót budowlano-remontowych elementów zagospodarowania terenu przy budynku szkoły i przedszkola we Władysławowie
Numer ogłoszenia: 47924 - 2009; data zamieszczenia: 03.03.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Władysławów , Rynek 43, 62-710 Władysławów, woj. wielkopolskie, tel. 063 2795003, faks 063 2795003.

  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

  II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie robót budowlano-remontowych elementów zagospodarowania terenu przy budynku szkoły i przedszkola we Władysławowie.

  II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

  II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Wykonanie robót budowlano-remontowych elementów zagospodarowania terenu przy budynku szkoły i przedszkola we Władysławowie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz w przedmiarze robót, które stanowią integralną część niniejszej SIWZ..

  II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.12.91-4, 45.45.30.00-7.

  II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

  II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


  II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

  II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.04.2009.

  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

  III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

  Informacja na temat wadium: Nie zastosowano

  III.2) WARUNKI UDZIAŁU

  • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki zawarte w art.22ust.1 ustawy: 5.1 Posiadają uprawnienia do prowadzenia działalności objętej przedmiotem zamówienia 5.2 Posiadają doświadczenie tj. - w okresie ostatnich 5 lat , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie zrealizowali min. 2 roboty budowlane o zakresie i wartości podobnym do przedmiotu zamówienia 5.3 Dysponują osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia , w tym : - kierownika budowy , który musi posiadać uprawnienia budowlane w specjalności budowlanej oraz być wpisany na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego 5.4 Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia 5.5 Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art.24 ust.1 i 2 ustawy . Ocena spełniania ww warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w pkt 6 niniejszej SIWZ . Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki wykonawca spełnił..
  • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Dokumenty i oświadczenia składające się na ofertę Oferta powinna zawierać następujące dokumenty i oświadczenia : 6.1 Formularz Oferty - wypełniony zgodnie z załącznikiem Nr 1 do SIWZ 6.2 Kosztorys ofertowy sporządzony w oparciu o przedmiar robót - zgodnie z załącznikiem Nr 6 do SIWZ 6.3 Oświadczenie o spełnieniu warunków art. 22 ust. 1 ustawy oraz nie podleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art.24 ust.1 i 2 ustawy - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do SIWZ 6.4 Aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 6.5 Wykaz zrealizowanych w okresie ostatnich 5 lat , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie robót budowlanych w zakresie podobnym do przedmiotu zamówienia (wymagane min.2 roboty) wraz z dokumentami potwierdzającymi, że wykazane roboty wykonane zostały należycie - zgodnie z załącznikiem Nr 3 do SIWZ. 6.6 Wykaz osób przewidzianych do realizacji zamówienia wraz z danymi dot. kierownika budowy . Należy załączyć kserokopię posiadanych uprawnień oraz zaświadczenia o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego- zgodnie z załącznikiem Nr 4 do SIWZ. 6.7 Zaparafowany projekt umowy - zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ.

  SEKCJA IV: PROCEDURA

  IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

  IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

  IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.


  IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wladyslawow.bip.net.pl.
  Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: ul. Rynek 43, 62-710 Władysławów, pokój nr 112.

  IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 24.03.2009 godzina 09:45, miejsce: sekretariat pokój nr 104, Urząd Gminy Władysławów, Rynek 43, 62-710 Władysławów.

  IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

  Załączniki

  Przedmiar robót -Władysławów - rob przy szkole i przedszkolu (66.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
  Specyfikacja władysławów gmina (389kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
  SIWZ zagospodarowanie teren boiska szkolnego (216kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

  Metadane

  Źródło informacji:Nina Szewczyńska
  Data utworzenia:(brak danych)
  Wprowadził do systemu:Nina Szewczyńska
  Data wprowadzenia:2009-03-03 14:20:45
  Opublikował:Nina Szewczyńska
  Data publikacji:2009-03-03 14:27:42
  Ostatnia zmiana:2009-03-04 07:34:35
  Ilość wyświetleń:1892

  W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

  Zamknij