Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Władysławów

Kolorowy pasek

Ogłoszenie o zamówieniu - Zakup dostawa i montaż urzadzen zabawowych dla wyposazenia placu zabaw we władysławowie wraz z wykonaniem projektu zagospodarowania terenu

 

Władysławów: Zakup, dostawa i montaż urządzeń zabawowych dla wyposażenia placu zabaw we Władysławowie wraz z wykonaniem projektu zagospodarowania terenu
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Władysławów, Rynek 43, 62-710 Władysławów, woj. wielkopolskie, tel. 063 2795003, faks 063 2795003.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: ww.wladyslawow.bip.net.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup, dostawa i montaż urządzeń zabawowych dla wyposażenia placu zabaw we Władysławowie wraz z wykonaniem projektu zagospodarowania terenu.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie: Placu zabaw we Władysławowie w tym: 1. Projektu zagospodarowania działki lub terenu obejmujący w swym zakresie urządzenia zabawowe zamawiane przez zamawiającego. Projekt powinien być wykonany przez projektanta posiadającego wymagane uprawnienia budowlane - zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane. 2. Zakup, dostawę i montaż następujących urządzeń zabawowych: - huśtawka wahadłowa podwójna drewniana z siedziskiem gumowym, prostym i jednym siedziskiem dla małych dzieci, o wys. min. 2,0 m.- szt. 1, - piaskownica drewniana sześciokątna o wymiarze boku min. 2,00 m. -szt. 2, - samochód na sprężynach - 1 szt. - urządzenie na sprężynie pojedyńcze (np. kaczka, konik itp.)- 1 szt. - regulamin placu zabaw - 1 szt. - treść do uzgodnienia z zamawiającym zestaw zabawowy drewniany składający się z: - wieży drewnianej czworobocznej (nr 1), zadaszonej (dach czworokątny) ze zjeżdżalnią (ślizg z blachy kwasoodpornej) o wysokości podestu min. 1,40 m. i wysokości całkowitej wieży nie mniejszej niż 3,70 m. - szt. 1 wraz z: schodami drewnianymi z barierkami stanowiącymi podejście do wieży nr 1 - szt. 1, płaszczyzny z siatki z łańcucha o wys min. 2,50 m. połączonej z wieżą nr 1, - szt. 1, drabinką skośną ze szczeblami, wysokości min. 2,0 m. połączoną z płaszczyzną - szt.1. - wieży drewnianej czworobocznej (nr 2) pośredniej pomiędzy wieżami nr 1 i nr 3, zadaszonej (dach czworokątny) o wysokości podestu min. 1,40 m. i wysokości całkowitej wieży nie mniejszej niż 3,70 m. - szt. 1, wraz z: trapem drewnianym (z poręczami) stanowiącym podejście do wieży nr 2 - szt. 1, płaszczyzną ze ścianą wspinaczkową o wys min. 2,50 m. połączonej z wieżą nr 2- szt. 1, drabinką skośną ze szczeblami wysokości min. 2,0 m. połączoną z płaszczyzną - szt.1. pomostem drewnianym łączącym wieże nr 1 i 2 dł. min. 3,0 m. - szt.1, - wieży drewnianej sześciobocznej (nr 3), zadaszonej (dach sześciokątny) dwupoziomowej z dwoma zjeżdżalniami (każda z jednego poziomu) ślizgi z blachy kwasoodpornej. Wysokość pierwszego podestu min 1,40 m., wysokość drugiego podestu min. 1,90 m. Wysokość całkowita wieży nie mniejsza niż 4,00 m., wraz z: kominem z opon dostępnym z poziomu wyższego - szt.1, pomostem ruchomym (na łańcuchach) wraz z poręczami, długości min. 3,0 m. stanowiącym połączenie pomiędzy wieżami nr 2 i 3 (z wyższym poziomem wieży nr 3) - szt. 1, Pozostałe ściany wież powinny być zabezpieczone..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.22.20.00-0, 45.11.27.23-9.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 30.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

  • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: a) posiadają uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności - prowadzą działalność, w zakresie produkcji wyrobów z drewna - warunek ten zostanie spełniony poprzez dołączenie do oferty aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej w wymaganym zakresie, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert oraz oświadczenia stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ, b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia - wykonali zamówienie o zakresie rzeczowym zbliżonym do przedmiotu zamówienia tj. wykonali co najmniej jeden plac zabaw (dostawa i montaż urządzeń lub całych zestawów zabawowych) o wartości minimum 40.000 zł.- warunek ten zostanie spełniony poprzez dołączenie do oferty wykazu wykonanych placów zabaw w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia, z podaniem zakresu rzeczowego, wartości, dat wykonania i odbiorców, (wzór - załącznik nr 4 do SIWZ) oraz oświadczenia stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ; c) przedstawią wizualizację lub wyciąg z folderu albo karty katalogowe lub szkic, rysunek itp. oferowanych urządzeń (zestawu) w celu potwierdzenia, że oferowane urządzenia odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego. Dokument taki musi pokazywać konstrukcję urządzenia wraz z jego wymiarami, d) dysponują potencjałem technicznym do wykonania zamówienia - warunek ten zostanie spełniony poprzez przedłożenie oświadczenia stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ, e) dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - osoby pracujące przy realizacji przedmiotu zamówienia powinny posiadać odpowiednie uprawnienia budowlane (uprawniające do wykonania projektu zagospodarowania działki - art. 30 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane) w celu wykonania projektu zagospodarowania działki - warunek ten zostanie spełniony poprzez dołączenie do oferty wykazu osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych oraz dokumentów stwierdzających, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia wraz z aktualnym dokumentem potwierdzającym przynależność do odpowiedniej Izby Samorządu Zawodowego, stanowiący załącznik nr 5 do SIWZ oraz oświadczenia stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ, f) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia - warunek ten zostanie spełniony poprzez przedłożenie oświadczenia stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ, g) nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 22 i 24 - warunek ten zostanie spełniony poprzez przedłożenie oświadczenia stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ, h) udzielą minimum 5 - letniej gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia - warunek ten zostanie spełniony poprzez przedłożenie oświadczenia stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ, i) przyjmą 30-dniowy termin płatności faktury oraz wyrażą zgodę na zapłatę za wykonanie przedmiotu zamówienia po jego zakończeniu; zakończeniem zadania jest podpisanie protokołu odbioru końcowego przez zamawiającego, j) przedstawią oświadczenie, że urządzenia, będące przedmiotem zamówienia (oferowane zamawiającemu), są zgodne z odpowiednimi normami (PN-EN-1176) - dotyczy certyfikatów na wszystkie oferowane urządzenia zabawowe - wydane przez akredytowane jednostki przy Polskim Centrum Akredytacji oraz odpowiadają innym wymogom określonym w SIWZ - załącznik nr 6 do SIWZ. UWAGA: Przed przystąpieniem do montażu Wykonawca dostarczy Zamawiającemu wymagane dokumenty - certyfikaty na wszystkie montowane urządzenia zabawowe (§ 1 ust 3 wzoru umowy) 3.2. Zamawiający oceniając spełnienie warunków będzie brał pod uwagę przedstawione przez Wykonawcę dokumenty i oświadczenia. 3.3. Ofertę Wykonawcy, który zostanie wykluczony z postępowania w przypadku wystąpienia okoliczności określonych w art. 24 ust. 1 i 2 upzp, uznaje się za odrzuconą. 3.4. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli zaistnieją przesłanki z art. 89 ust. 1 upzp.

  • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 4. INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH. 4.1. Do oferty powinny być dołączone wszystkie dokumenty wymagane odpowiednimi postanowieniami SIWZ. Dokumenty mogą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy. 4.2. Kompletna oferta powinna zawierać: 1. wypełniony i podpisany druk oferty (wzór - załącznik nr 1), 2. oświadczenie o terminie wykonania zamówienia, o warunkach gwarancji oraz przyjęciu warunków płatności (wzór - załącznik nr 2), 3. oświadczenie o spełnieniu warunków z art. 22 i 24 (wzór - załącznik nr 3), 4. wykaz wykonanych zamówień w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie odpowiadających swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia tj. wykonali co najmniej jeden plac zabaw (dostawa i montaż urządzeń lub całych zestawów zabawowych) o wartości minimum 40.000 zł., z podaniem zakresu rzeczowego, wartości, dat wykonania i odbiorców, oraz dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane należycie (wzór - załącznik nr 4), 5. wizualizację lub wyciąg z folderu albo karty katalogowe lub szkic, rysunek itp. oferowanych urządzeń w celu potwierdzenia, że oferowane urządzenia odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego, 6. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert - w razie występowania podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą, 7. wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności wraz z dokumentami stwierdzającymi, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia budowlane (uprawniające do wykonania projektu zagospodarowania działki) wraz z aktualnymi dokumentami stwierdzającymi przynależność do odpowiedniej Izby Samorządu Zawodowego (wzór załącznik nr 5), 8. oświadczenie, że a) przekazywana dokumentacja (projekt zagospodarowania działki/terenu) będzie kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć, b) oferowane urządzenia, będące przedmiotem zamówienia są zgodne z odpowiednimi normami (PN-EN-1176) - dotyczy certyfikatów na wszystkie oferowane urządzenia zabawowe - wydane przez akredytowane jednostki przy Polskim Centrum Akredytacji oraz odpowiadają innym wymogom określonym w SIWZ - potwierdzenie spełnienia powyższych wymagań zostanie spełnione poprzez podpisanie oświadczenia stanowiącego załącznik nr 6, 9. oświadczenie o terminie wykonania zamówienia, o warunkach gwarancji oraz przyjęciu warunków płatności (wzór - załącznik nr 2), 10. umowę regulującą współpracę podmiotów występujących wspólnie tj. Spółki cywilnej - w razie występowania lub pismo w sprawie ustanowienia pełnomocnika (lidera) gdy do przetargu staje konsorcjum.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1)  Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wladyslawow.bip.net.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Władysławów, ul. Rynek 43, 62-710 Władysławów.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 06.11.2008 godzina 09:45, miejsce: Urząd Gminy Władysławów, ul. Rynek 43,62-710 Władysławów, sekretariat, pokój 104.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

Załączniki

SIWZ - plac zabaw (143.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik A do SIWZ - plac zabaw (127kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik B do SIWZ - orientacyjne położenie placu zabaw we Władyssławowie (143.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zapytanie - plac zabaw (39.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Dorota Włodarczyk
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Dorota Włodarczyk
Data wprowadzenia:2008-10-28 13:48:08
Opublikował:Dorota Włodarczyk
Data publikacji:2008-10-28 14:04:35
Ostatnia zmiana:2008-10-31 11:49:08
Ilość wyświetleń:1342

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij